Truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 51

Truyện Chiến Tranh Vị Diện

Chương 31

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 9

Truyện Thú Tu Thành Thần

Chương 80

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 10

Truyện Thái Sơ

Chương 35

Truyện Truyền Thuyết Ác Thần

Chương 3

Truyện Mộng Ngã

Chương 18

Truyện Hư Lộ

Chương 224

Truyện Hồ Đế

Chương 5

Truyện Thần Lộ

Chương 36

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 120

Truyện Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 109

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 40

Truyện Không Đường Thối Lui

FULL

Truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

FULL

Truyện Vô Thượng Thần

Chương 51

Truyện Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 34

Truyện Truy Thần Chi Đạo

Chương 11

Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50

Truyện Lục Giới Phong Thần

Chương 29

Truyện Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Chương 3

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

FULL