Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Thương Sinh

Thương Sinh

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 470

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 987

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

Chương 343

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 84

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Chương 1200

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tinh Thần Đại Đế

Tinh Thần Đại Đế

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 300

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Linh Thế Hồn Thần

Linh Thế Hồn Thần

Chương 36

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Manh Sư Tại Thương

Manh Sư Tại Thương

Chương 72

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cửu Thiên

Cửu Thiên

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Chương 176

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 528

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 47

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 83

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 37

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp