Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 13

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 80

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 50

Truyện Nòi Giống Rồng Tiên

Chương 1

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 99

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 137

Truyện Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 55

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 315

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Truyện Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Chương 100

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Truyện Đăng Phong Thành Thần

Chương 36

Truyện Hồng Hoang Nữ Đế

Chương 22

Truyện Chân Linh Cửu Biến

FULL

Truyện Ma Vương Chinh Đồ

Chương 12

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 139

Truyện Anh Hùng

Chương 126

Truyện Dương Thanh Ký

Chương 182

Truyện Hoàng Đình

Chương 387

Truyện Nghịch Long

Chương 86

Truyện Tu La Ma Đế

Chương 440

Truyện Thủy Thần

Chương 28

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 36

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 26