Truyện Thử Thách Sinh Tử

Chương 1

Truyện Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Chương 7

Truyện Chân Tiên

FULL

Truyện Phái Tiêu Dao

Chương 91

Truyện Sủng Mị

FULL

Truyện Già Thiên

FULL

Truyện Sát Quỷ Đạo

Chương 14

Truyện Trò Chơi Sinh Tử

Chương 20

Truyện Tiên Lộ Xuân Thu

Chương 10

Truyện Vô Thượng Long Ấn

Chương 149

Truyện Duy Ngã Độc Tôn

FULL

Truyện Đan Vũ Càn Khôn

FULL

Truyện Đại Sinh Tử

Chương 35

Truyện Khối Lập Phương

Chương 2

Truyện Cầu Ma

FULL

Truyện Tinh Thần Biến

FULL

Truyện Thốn Mang

FULL

Truyện Đặc Thù Không Gian

FULL

Truyện Vô Bất Duy

Chương 7

Truyện Vũ Động Càn Khôn

FULL

Truyện Khí Trùng Tinh Hà

FULL

Truyện Thần Bài Dị Giới

Chương 29

Truyện Thế Giới Tu Chân

FULL

Truyện Dị Thế Tà Quân

FULL