Truyện Tử Liên

Chương 1

Truyện Chí Tôn Tiên Đạo

Chương 86

Truyện Thất Giới Hậu Truyện

FULL

Truyện Đôn Hoàng Họa Cảnh

Chương 6

Truyện Hi Du Hoa Tùng

FULL

Truyện Chúng Thần Chi Nguyên

FULL

Truyện Yêu Cung

FULL

Truyện Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Truyện Thần Ấn Vương Tọa

FULL

Truyện Ngạo Thị Thiên Địa

FULL

Truyện Ma Thú Lãnh Chúa

FULL

Truyện Thể Tôn

FULL

Truyện Hoa Sơn Tiên Môn

FULL

Truyện Tiên Hồng Lộ

FULL

Truyện Vô Thường

FULL

Truyện Vô Tận Thần Công

FULL

Truyện Trọng Tử

FULL

Truyện Sát Vương

FULL

Truyện Bất Tử Minh Luân

Chương 480

Truyện Tiên Vương

Chương 8

Truyện Dục Vọng Phong Thiên

Chương 3

Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

FULL

Truyện Nguyên Tiên

Chương 342

Truyện Ma Long

FULL