Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 3471

Truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 452

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 51

Truyện Tử Dương

Chương 401

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 447

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 675

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 718

Truyện Đạo Chu

Chương 155

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 175

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 230

Truyện Dương Gian Phán Quan

Chương 325

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 263

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 78

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 329

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Truyện Vô Địch Kiếm Vực

Chương 941

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 534

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 257

Truyện Kiếm Vương Triều

Chương 70

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 127

Truyện Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1198

Truyện Tiên Môn

Chương 518