Truyện Vô Địch Kiếm Vực

Chương 595

Truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 423

Truyện Ngục Thánh

Chương 290

Truyện Dị Giới Ký

Chương 84

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 255

Truyện Cân Cả Thiên Hạ

Chương 773

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 679

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 226

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 647

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 239

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 7

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 113

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 306

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 401

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 565

Truyện Tiên Môn

Chương 482

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

FULL

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 3331

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Truyện Dương Gian Phán Quan

Chương 302

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 474

Truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chương 75

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 214

Truyện Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1164