Truyện Hiệp Hành Thiên Hạ

Chương 38

Truyện Đại Minh Võ Phu

Chương 20

Truyện Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 44

Truyện Sở Lưu Hương Hệ Liệt

FULL

Truyện Giang Hồ Thập Ác

FULL

Truyện Ma Thần

Chương 4

Truyện Hộ Thê Ký

Chương 37

Truyện Con Đường Đế Vương

Chương 2

Truyện Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 1

Truyện Xuyên Không Về Thời Trần

Chương 15

Truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

FULL

Truyện Võ Đạo Tông Sư

Chương 52

Truyện Lục Địa Huyền Bí

Chương 9

Truyện Hủy Diệt Hệ Thống

Chương 6

Truyện Minh Thần Hệ Thống

Chương 2

Truyện Truy Mỹ Dị Giới Du

Chương 1

Truyện Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Chương 17

Truyện Quyền Sát

Chương 1

Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

FULL

Truyện Thiên Tình Kiếm

Chương 5

Truyện Thiên Địa Bất Nhân, Tán Tu Bất Diệt!!!

Chương 1

Truyện Vân Tịch Ma Đế

Chương 2

Truyện Đế Vương Ký

Chương 44

Truyện Tiểu Linh Lung Giới

Chương 4