Truyện Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Chương 31

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 26

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 40

Truyện Mộng Như Lời Thán

FULL

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 36

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 55

Truyện Tòng Long

FULL

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 44

Truyện Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp

FULL

Truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 17

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 17

Truyện Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 36

Truyện Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 12

Truyện Hoàng Ân Hạo Đãng

FULL

Truyện Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 7

Truyện Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 11

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 14

Truyện Đồng Tiền Kham Thế

FULL

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Chương 13

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 41

Truyện Tình Ý Lâu Dài

FULL

Truyện Thao Khóc Lão Sư

Chương 5

Truyện Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang

Chương 17

Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL