Truyện Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 35

Truyện Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 20

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 82

Truyện Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 83

Truyện Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Chương 4

Truyện Độc Phi

Chương 112

Truyện Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 21

Truyện Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 2

Truyện Đại Địa Chủ

FULL

Truyện Khóa Trường Mệnh

Chương 12

Truyện Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 126

Truyện Hoàng Quyền

Chương 61

Truyện Vương Phi Như Thủy

Chương 47

Truyện Tiến Công Sủng Phi

Chương 72

Truyện Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 28

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 29

Truyện Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Truyện Thịnh Thế Đích Phi

FULL

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 14

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

FULL

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Truyện Làm Phi

Chương 186

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75