Trang 3 - Truyện Cung Đấu Mới

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thịnh Sủng Vô Song

Thịnh Sủng Vô Song

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị, Sắc, Cung Đấu, Dị Năng

Truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đế Vương Đạo

Đế Vương Đạo

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Công Lược Tra Công

Công Lược Tra Công

Chương 31

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược, Cổ Đại

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Chương 75

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Sủng Phi

Trọng Sinh Sủng Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 410

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Dị Năng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Giấc Mộng Đế Vương

Giấc Mộng Đế Vương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Chương 27

Thể loại: Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại