Trang 3 - Truyện Cung Đấu

Truyện Tàng Châu

Tàng Châu

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quận Vương Đáng Thương

Quận Vương Đáng Thương

Chương 5

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Thu

Thiên Thu

Chương 84

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Công Chúa Vô Cảm

Công Chúa Vô Cảm

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Niên Thiếu Vô Tình

Niên Thiếu Vô Tình

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thịnh Sủng Vô Song

Thịnh Sủng Vô Song

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị, Sắc, Cung Đấu, Dị Năng

Truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đế Vương Đạo

Đế Vương Đạo

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Công Lược Tra Công

Công Lược Tra Công

Chương 31

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược, Cổ Đại

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Chương 75

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Sủng Phi

Trọng Sinh Sủng Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại