Trang 2 - Truyện Cung Đấu Mới

Truyện Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng

Truyện Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

Chương 155

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện [Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện [Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bạo Quân Nam Hậu

Bạo Quân Nam Hậu

Chương 1

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tòng Long

Tòng Long

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Đế Vương Phi

Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tàng Châu

Tàng Châu

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đế Hậu

Đế Hậu

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quận Vương Đáng Thương

Quận Vương Đáng Thương

Chương 5

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Thu

Thiên Thu

Chương 84

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Công Chúa Vô Cảm

Công Chúa Vô Cảm

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Niên Thiếu Vô Tình

Niên Thiếu Vô Tình

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại