Truyện Tàng Châu

Chương 2

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 59

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 105

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 159

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 146

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 27

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 60

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 60

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 104

Truyện Đế Hậu

Chương 17

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 281

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 63

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 10

Truyện Quận Vương Đáng Thương

Chương 5

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 15

Truyện Thiên Thu

Chương 84

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 38

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 88

Truyện Tranh Thiên Hạ

Chương 56

Truyện Công Chúa Vô Cảm

Chương 58

Truyện Niên Thiếu Vô Tình

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 5

Truyện Tĩnh Xu

Chương 1

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

FULL