Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 90

Thể loại: Teen, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 168

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 320

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 119

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 338

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng

Truyện Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

Chương 155

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tĩnh Xu

Tĩnh Xu

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện [Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện [Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu