Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 58

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 37

Truyện Bạo Quân Nam Hậu

Chương 1

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 66

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 66

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 301

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 47

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 307

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 107

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 15

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 35

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 105

Truyện Tòng Long

FULL

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 160

Truyện Hoàng Ân Hạo Đãng

FULL

Truyện Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 20

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 74

Truyện Tàng Châu

Chương 2

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 146

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 60

Truyện Đế Hậu

Chương 17

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 63