Truyện Phùng Mật

Chương 27

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 73

Truyện Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 149

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 65

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 236

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 369

Truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 59

Truyện Ái Thê

Chương 23

Truyện Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Chương 78

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 102

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 20

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 2

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 9

Truyện Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 29

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 22

Truyện Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Cầm Thú

Chương 10

Truyện Đào Nguyệt Mỹ Nhân

FULL

Truyện Tiên Nghịch Chi Hậu

Chương 18

Truyện Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 144

Truyện Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 22

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 46

Truyện Công Lược Boss Phản Diện

Chương 186

Truyện Ác Độc Nữ Xứng

FULL