Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Tue, 28 Aug 2018 09:27:25 +0700

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân của tác giả Sương Minh thuộc thể loại đam mỹ. Tả Thiệu Khanh được ông trời thương xót cho cơ hội sống lại một lần nữa, hắn đẫ cả đời nghẹn khuất vì vậy đã lập chí có thù báo thù có oán báo oán. 

Do đó nếu cần đoạt liền đoạt, nên tranh liền tranh. 

Ai nói thứ tử thì không thể làm đương gia.