Tà Đế Cuồng Phi

Thu, 19 Oct 2017 10:37:36 +0700

Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi Review Rating: 8.67 out of 10 based on 9 reviews. 0
Nàng là kinh tài tuyệt diễm đệ nhất luyện khí sư của đại lục .

Một khi xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Hầu phủ mặc cho người khi dễ.

Thượng cổ thần thú, thói rất xấu sao? Trái lại hóa thân tiểu manh sủng, không phải lột sạch làm thành đôn kê!

Cửu phẩm thiên phú, thiếu niên đệ nhất? Nàng thân thể trời sinh, nháy mắt giết tất cả thiên tài!

Cực phẩm huyền khí, giá trị vạn kim? Không có ý tứ, nàng này mèo thau cơm đều đã đúng là thần khí...

Nàng có một đôi mắt thông thiên hiểu rõ hết thảy, nhưng thủy chung nhìn không thấu -- hắn!

Mỗ Vương gia tà mị cười, khinh ngạc cởi áo nói: "Nhìn không thấu? Không quan hệ, trở về phòng từ từ xem, cho ngươi từ đầu đến chân xem một cú!"