Truyện Ký Sự Hậu Cung

Chương 145

Truyện Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 2

Truyện Trùng Sinh Chi Kế Mẫu

Chương 6

Truyện Trùng Sinh Thành Chị Gái Cứu Thế Chủ

Chương 10

Truyện Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 6

Truyện Vương Phi Bá Đạo

Chương 5

Truyện Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 71

Truyện Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 20

Truyện Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 145

Truyện Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 27

Truyện Thùy Ngôn Vô Dụng

FULL

Truyện Tướng Công Bệnh Kiêu

Chương 12

Truyện Our Destiny

Chương 119

Truyện Dạ Quang

FULL

Truyện Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 297

Truyện Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Chương 2

Truyện Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 4

Truyện Tướng Công Là Bệnh Kiêu

Chương 12

Truyện Dụ Lang

Chương 41

Truyện Em Là Nữ Quỷ!

Chương 39

Truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 180

Truyện Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 123

Truyện Nịnh Thần Vô Lương

Chương 5

Truyện Chiêu Diêu

Chương 71