Truyện Huyền Thiên

FULL

Truyện Thứ Nữ

FULL

Truyện Thần Y Ngốc Phi

FULL

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

FULL

Truyện Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Drop

Truyện Cực Phẩm Gia Đinh

FULL

Truyện Cổ Thi Diễm Hậu

FULL

Truyện Đại Lục Thất Lạc

FULL

Truyện Quán Trọ Xuyên Không

Drop

Truyện Nước Lạc Việt Ở Thế Giới Mới

Drop

Truyện Tầm Tần Ký

FULL

Truyện Một Giấc Hồng Trần

Drop

Truyện Thiên Mệnh Chi Thương

Drop

Truyện Đăng Thiên Phù Đồ

Drop