Truyện Mục Thần Ký

Chương 972

Truyện Nghịch Thần Ký

Chương 350

Truyện Thái Cổ Thần Vương

FULL

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Truyện Chân Lộ

Chương 208

Truyện Thí Thiên Đao

FULL

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Truyện Phong Thần

Chương 60

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

FULL

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 714

Truyện Nghịch Long

Chương 84

Truyện Huyền Giới Chi Môn

FULL

Truyện Thủy Thần

Chương 13

Truyện U Minh Đại Đạo

Chương 59

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương

Chương 533

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 543

Truyện Vô Tận Kiếm Trang

FULL

Truyện Dã Man Vương Tọa

Chương 223

Truyện Thăng Long Đạo

Chương 13

Truyện Kẻ Vong Mạng

Chương 22

Truyện Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 61

Truyện Nghịch Đạo Thương Thiên

Chương 2

Truyện Bách Việt Thánh Tôn

Chương 12

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 1212