Truyện Bách Luyện Thành Tiên

FULL

Truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Chương 58

Truyện Nhất Thế Tôn Sư

Q. 3 - Chương 144

Truyện Nợ Ngài Kiếp Này

Chương 7

Truyện Thiên Vương (New)

Chương 5

Truyện Thiên Đế Vị

Chương 20

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 331

Truyện Linh Vực

FULL

Truyện Tiên Linh Đồ Phổ

Chương 7

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 252

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Truyện Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 27

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 112

Truyện Vấn Tiên

Q. 1 - Chương 18

Truyện La Bàn Vận Mệnh

FULL

Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 25

Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 405

Truyện Mặc Ảnh Lục

Chương 4

Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 26

Truyện Tối Cường Hệ Thống

Chương 790

Truyện Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Chương 3

Truyện Trạch Thiên Kí (Ttv)

Chương 1191

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn

FULL