Truyện Nghịch Thiên Vô Thiên

Chương 37

Truyện Thiên Chủ

Chương 9

Truyện Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Chương 13

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 14

Truyện Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 31

Truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 169

Truyện Hỗn Thiên Giới

Chương 26

Truyện Thanh Niên Óc Chó

FULL

Truyện Dương Thanh Ký

Chương 144

Truyện Cửu Thiên Đế Chủ

Chương 21

Truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 99

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 16

Truyện Vũ Đấu Tinh Không

Chương 21

Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 48

Truyện Giới Thần

Drop

Truyện Đại La Thiên Tôn

FULL

Truyện Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Chương 15

Truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 181

Truyện Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 150

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

FULL

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 12

Truyện Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 106

Truyện Hành Giả Ký

Chương 49

Truyện 12 Nữ Thần

Chương 249