Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Khi Tiên Lộ

Chương 27

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 7

Truyện Tinh Giới

Chương 762

Truyện Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 3

Truyện Vương Tâm Chi Lộ

Chương 11

Truyện Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Chương 1

Truyện Tai Tính Vương

Chương 2

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 100

Truyện Cực Đạo Thiên Ma

Chương 15

Truyện Ngộ Không Truyện

Chương 19

Truyện Huyền Giới Chi Môn

Q. 3 - Chương 600

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Ngộ Phật

FULL

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 302

Truyện Long Đế

Chương 33

Truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 64

Truyện Đại Chúa Tể

Chương 1565

Truyện Võ Nghịch Càn Khôn

FULL

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 125

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn

FULL