Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 74

Truyện Hồ Đế

Chương 5

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 67

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 301

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 312

Truyện Thần Lộ

Chương 36

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 120

Truyện Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 109

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 40

Truyện Không Đường Thối Lui

FULL

Truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

FULL

Truyện Vô Thượng Thần

Chương 51

Truyện Đan Phù Chí Tôn

Chương 19

Truyện Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 34

Truyện Truy Thần Chi Đạo

Chương 11

Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50

Truyện Lục Giới Phong Thần

Chương 29

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 84

Truyện Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Chương 3

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

FULL

Truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

FULL

Truyện Vô Tận Đan Điền

FULL

Truyện Phi Thiên

FULL