Truyện Vũ Động Càn Khôn

FULL

Truyện Vĩnh Dạ Quân Vương

Drop

Truyện Dị Thế Tà Quân

FULL

Truyện Thế Giới Tu Chân

FULL

Truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Drop

Truyện Vĩnh Sinh

FULL

Truyện Vũ Thần

FULL

Truyện Thôn Phệ Tinh Không

FULL

Truyện Linh La Giới

FULL

Truyện Tiên Nghịch

FULL

Truyện Đấu Phá Thương Khung

FULL

Truyện Đại Ma Vương

FULL

Truyện Bàn Long

FULL

Truyện Tối Cường Gia Chủ

Drop

Truyện Lăng Thiên Kiếm Thần

Drop

Truyện Trường Thiên Ký

Drop

Truyện Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Drop

Truyện Kiếm Ma

Drop

Truyện Hỗn Tại Tây Du Đương Yêu Vương

Drop

Truyện Cổ Nam Đại Lục Ký

Drop

Truyện Thiên Long Lệnh Bài

Drop

Truyện Công Tử Thật Vô Lại

Drop

Truyện Võ Lộng Thương Khung

Drop

Truyện Thiên Mệnh Chi Thương

Drop