Truyện Khi Tiên Lộ

Chương 5

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên

FULL

Truyện Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 25

Truyện Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Truyện Tây Du Ký

FULL

Truyện Dao Hoan

Chương 14

Truyện Truyền Kỳ Quách Thu Phương

Chương 1

Truyện La Bàn Vận Mệnh

FULL

Truyện Thần Ma Thiên Tôn

FULL

Truyện Thiên Ma Nữ Vương

FULL

Truyện Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 461

Truyện Tinh Giới

Chương 451

Truyện Mịch Tiên Lộ

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 111

Truyện Chân Linh Cửu Biến

FULL

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Cảm Nhiễm Thể

Chương 125

Truyện Xuyên Toa Chư Thiên

Chương 196

Truyện Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 532

Truyện Nợ Ngài Kiếp Này

Chương 6

Truyện Khuynh Vũ Luyến Ái

Q. 2 - Chương 57

Truyện Chân Huyết Lệ

Q. 1 - Chương 98

Truyện Cửu Cốt Chiến Thần Quyết

Chương 12