Truyện Nhạc Vũ Thiên Hạ

Chương 4

Truyện Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 15

Truyện Cổ Chân Nhân

Q. 1 - Chương 40

Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Q. 1 - Chương 4

Truyện Đại Bát Hầu

Chương 20

Truyện Giới Thần

Chương 495

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Trần Duyên

FULL

Truyện Lược Thiên Ký

Q. 1 - Chương 227

Truyện Chân Huyết Lệ

Q. 1 - Chương 100

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 878

Truyện Tu Chân Siêu Thần Hệ Thống

Chương 2

Truyện Truyện Ma Ngạ Quỷ

Chương 11

Truyện Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

FULL

Truyện Vạn Giới Chí Tôn

Chương 99

Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 7

Truyện Khi Tiên Lộ

Chương 27

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 7

Truyện Tinh Giới

Chương 801

Truyện Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 3

Truyện Vương Tâm Chi Lộ

Chương 11

Truyện Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Chương 1