Truyện Tân Thế Giới

Drop

Truyện Vũ Pháp Vũ Thiên

FULL

Truyện Băng Đế

Drop

Truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du

FULL

Truyện Tiên Luyện Chi Lộ

FULL

Truyện Võ Động Thiên Hà

FULL

Truyện Cửu Đỉnh Ký

FULL

Truyện Bậc Thầy Phản Diện

Drop

Truyện Tiên Đạo Cầu Tác

Drop

Truyện Vô Lại Kim Tiên 2

FULL

Truyện Vô Lại Kim Tiên

FULL

Truyện Ám Dạ Du Hiệp

Drop

Truyện Ma Thần Nghịch Thương Thiên

Drop

Truyện Tinh Hà Đại Đế

Drop

Truyện Liên Hoa Bảo Giám

FULL

Truyện Tiểu Binh Truyền Kỳ

Drop

Truyện Thần Mộ 2

FULL

Truyện Phàm Tiên Chi Lữ

Drop

Truyện Luyện Kim Cuồng Triều

FULL

Truyện Vũ Vương

FULL

Truyện Tiên Đạo Tình

Drop

Truyện Hoành Tảo Hoang Vũ

FULL

Truyện Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

FULL

Truyện Thái Cực Biến

Drop