Truyện Tiên Vương

Drop

Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

FULL

Truyện Nguyên Tiên

Drop

Truyện Ma Long

FULL

Truyện Huyền Thiên

FULL

Truyện Bất Diệt Kiếm Thể

FULL

Truyện Tiên Ngục

FULL

Truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân

FULL

Truyện Tiên Bảng

Drop

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

FULL

Truyện Lục Đạo Tiên Tôn

Drop

Truyện Thử Thách Sinh Tử

Drop

Truyện Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Drop

Truyện Chân Tiên

FULL

Truyện Phái Tiêu Dao

Drop

Truyện Sủng Mị

FULL

Truyện Sát Quỷ Đạo

Drop

Truyện Già Thiên

FULL

Truyện Tiên Lộ Xuân Thu

Drop

Truyện Trò Chơi Sinh Tử

Drop

Truyện Vô Thượng Long Ấn

Drop

Truyện Đan Vũ Càn Khôn

FULL

Truyện Duy Ngã Độc Tôn

FULL

Truyện Đại Sinh Tử

Drop