Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 494

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 65

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 7

Truyện Truyện Ma Ngạ Quỷ

Chương 2

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 81

Truyện Kiếm Vương Triều

Q. 4 - Chương 50

Truyện Tinh Giới

Chương 801

Truyện Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 3

Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 6

Truyện Vương Tâm Chi Lộ

Chương 11

Truyện Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Chương 1

Truyện Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 39

Truyện Vạn Giới Chí Tôn

Chương 97

Truyện Tai Tính Vương

Chương 2

Truyện Cửu Châu Đại Lục

Chương 73

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 869

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 100

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Cực Đạo Thiên Ma

Chương 15

Truyện Ngộ Không Truyện

Chương 19

Truyện Giới Thần

Chương 491