Truyện Luân Hồi

FULL

Truyện Thầy Âm Dương Lạ Đời

Drop

Truyện Chung Cực Truyền Thừa

FULL

Truyện Con Đường Đại Đạo

Drop

Truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

FULL

Truyện Thiên Thủ Song Tôn

FULL

Truyện Thần Hoàng

FULL

Truyện Đao Kiếm Thần Hoàng

FULL

Truyện Quốc Vương Vạn Tuế

Drop

Truyện Yêu Giả Vi Vương

FULL

Truyện Thiên Hạ Vô Song

FULL

Truyện Đan Thần

FULL

Truyện Đại Ma Đầu

FULL

Truyện Vương Giả

Drop

Truyện Thần Ma Cửu Biến

FULL

Truyện Hoa Thiên Cốt

FULL

Truyện Thiên Ma

FULL

Truyện Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm

FULL

Truyện Vương Phi Trở Về

FULL

Truyện Dược Thần

FULL

Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

FULL

Truyện Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư

Drop

Truyện Truy Cầu Tiên Đạo

Drop

Truyện Tinh Thần Châu

FULL