Truyện Nguyên Tiên

Drop

Truyện Thông Thiên Chi Lộ

FULL

Truyện Ma Long

FULL

Truyện Huyền Thiên

FULL

Truyện Quyền Thần

FULL

Truyện Bất Diệt Kiếm Thể

FULL

Truyện Tiên Ngục

FULL

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân

FULL

Truyện Tiên Bảng

Drop

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

FULL

Truyện Lục Đạo Tiên Tôn

Drop

Truyện Thử Thách Sinh Tử

Drop

Truyện Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Drop

Truyện Dòng Máu Thiên Thần

Drop

Truyện Chân Tiên

FULL

Truyện Tiểu Thần

Drop

Truyện Đại Lục Thất Lạc

FULL

Truyện Sủng Mị

FULL

Truyện Sát Quỷ Đạo

Drop

Truyện Già Thiên

FULL

Truyện Tiên Lộ Xuân Thu

Drop

Truyện Trò Chơi Sinh Tử

Drop

Truyện Vô Thượng Long Ấn

Drop