Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 360

Truyện Cân Cả Thiên Hạ

Chương 479

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 103

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 569

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 37

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 38

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 148

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 30

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 76

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 4220

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 71

Truyện Anh Hùng

Chương 116

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 552

Truyện Tiên Môn

Chương 342

Truyện Thần Lộ

Chương 31

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 425

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 161

Truyện Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 58

Truyện Giới Thần

Chương 1050

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 70

Truyện Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 98

Truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 324