Truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 38

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 608

Truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 736

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 173

Truyện Tiên Môn

Chương 402

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 3112

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 4879

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 448

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 4 - Chương 534

Truyện Toàn Chức Pháp Sư

Chương 204

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 122

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 170

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 187

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 302

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 185

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 129

Truyện Cân Cả Thiên Hạ

Chương 624

Truyện Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 50

Truyện Dương Gian Phán Quan

Chương 245

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 599

Truyện Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 64

Truyện Tử Dương

Chương 382

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 82

Truyện Nghịch Long

Chương 86