Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 49

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1790

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 61

Truyện Lạc Thiên Ký

Chương 151

Truyện Phi Thiên

Chương 3316

Truyện Mãng Hoang Kỷ

Chương 2150

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 580

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 975

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 598

Truyện Tử Dương

Chương 223

Truyện Mạt Thế Giả Tưởng

Chương 67

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 67

Truyện Phong Lưu Chân Tiên

Chương 539

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 968

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 128

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 280

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 3 - Chương 260

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 116

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 625

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 317

Truyện Kiếm Vương Triều

Q. 4 - Chương 65

Truyện Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 35