Truyện Tử Dương

Chương 202

Truyện Mục Thần Ký

Chương 184

Truyện Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 54

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 3571

Truyện Đế Bá

Chương 4136

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Phi Thiên

Chương 3148

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 180

Truyện Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1950

Truyện Mãng Hoang Kỷ

Chương 1050

Truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 800

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 26

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 939

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 563

Truyện Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 28

Truyện Tạo Hóa Thần Đế

Chương 10

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 3 - Chương 240

Truyện Phong Lưu Chân Tiên

Chương 512

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 190

Truyện Lãng Khách Vô Danh

Chương 94

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 582

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 513

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 65