Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 219

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 750

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 84

Truyện Đế Bá

Chương 4548

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 240

Truyện Thái Cổ Thần Vương

Chương 555

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 4 - Chương 375

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 303

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 668

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 1800

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2187

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 341

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 201

Truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Q. 9 - Chương 22

Truyện Thiên Ảnh

Chương 123

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 113

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 131

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 98

Truyện Tử Dương

Chương 284

Truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

FULL

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 272

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 160

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 642

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

FULL