Truyện Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Drop

Truyện Kỳ Nhân Truyền Kỳ

Drop

Truyện Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

FULL

Truyện Cực Phẩm Gia Đinh

FULL

Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

FULL

Truyện Biên Hoang Truyền Thuyết

FULL

Truyện Đại Đường Song Long Truyện

FULL

Truyện Tầm Tần Ký

FULL

Truyện Thú Phi

FULL

Truyện Thốn Mang

FULL

Truyện Khí Trùng Tinh Hà

FULL

Truyện Vũ Thần

FULL

Truyện Đại Ma Vương

FULL

Truyện Những Mùa Hoa Vấy Máu

Drop

Truyện Thiên Mệnh Chi Thương

Drop

Truyện Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

FULL

Truyện Gió Bụi Trời Nam

Drop

Truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

FULL