Truyện Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 50

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 111

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 65

Truyện Quan Bảng

Chương 4900

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 150

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 253

Truyện Hãn Thích

FULL

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1342

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Cảm Nhiễm Thể

Chương 125

Truyện Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 5

Truyện Tôi Tên Là Ark

Chương 19

Truyện Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 16

Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Truyện Quyền Tài

Chương 1450

Truyện Long Tại Thiên Nhai

Chương 1

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1117

Truyện Thủ Tịch Ngự Y

FULL

Truyện Ở Rể (Chuế Tế)

Drop

Truyện Lẳng Lơ Tao Nhã

FULL

Truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ

FULL

Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 8

Truyện Nhất Lộ Thải Hồng

FULL

Truyện Toàn Năng Khí Thiếu

FULL