Truyện Trò Chơi Ái Tình

Chương 35

Truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 11

Truyện Tái Kiến Vô Thanh

FULL

Truyện Thiên Toán (Thiên Tính)

FULL

Truyện Single Man – Chàng Độc Thân

FULL

Truyện Khế Ứớc Chuộc Tội

FULL

Truyện Trung Thành Và Tình Yêu

FULL

Truyện [Thanh Ngọc Án Hệ Liệt] Mị Ảnh

FULL

Truyện Sớm Bạc Đầu

FULL

Truyện Nguyện Thua Cuộc

FULL

Truyện My Lord, My God (Ⅱ)

FULL

Truyện Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

FULL

Truyện Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

FULL

Truyện Tiểu Thiên Truyện

FULL

Truyện Thủy Thanh Tích Tích

FULL

Truyện Vì Đó Là Em - Khả Dương

FULL

Truyện Toái Tiêu

FULL

Truyện Loạn Thế Khuynh Quốc

FULL

Truyện Mặc Sinh

FULL

Truyện Nhất Đao Xuân Sắc

FULL

Truyện Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

FULL

Truyện Sủng Phu

FULL

Truyện Hành Hình

FULL

Truyện Cổ Tích,hoá Ra Là Như Thế

FULL