Truyện Ngự Tứ Lương Y

FULL

Truyện Ai Yêu Ai

Chương 124

Truyện Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 87

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 22

Truyện Hậu Cung Kế

Chương 164

Truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Chương 4

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 58

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 50

Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

FULL

Truyện Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1

Truyện Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 1

Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

FULL

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Drop

Truyện Nhàn Thê Đương Gia

FULL

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Drop

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Truyện Phượng Huyết

Chương 3

Truyện Thập Nữ

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi

Chương 4

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 10