Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 58

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 50

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 4

Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 4

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 44

Truyện Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1

Truyện Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 1

Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 30

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

FULL

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Chương 7

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 6

Truyện Phượng Huyết

Chương 3

Truyện Thập Nữ

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi

Chương 4

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 10

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 1

Truyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

FULL

Truyện Độc Sủng 2

Chương 46