Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 25

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 222

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 76

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 28

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 78

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 7

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 29

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 36

Truyện Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 76

Truyện Thiên Thu

Chương 78

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 84

Truyện Thịnh Thế Đích Phi

FULL

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 14

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

FULL

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 19

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 42

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Truyện Làm Phi

Chương 186

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22