Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 38

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 54

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Chương 7

Truyện Hậu Cung Kế

Chương 68

Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 113

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 79

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 57

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 4

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 6

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 58

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 67

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 18

Truyện Phượng Huyết

Chương 3

Truyện Thiên Thu

Chương 61

Truyện Thập Nữ

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi

Chương 4

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 32

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 27

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 22

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 10

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 7