Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 143

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 271

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 48

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 85

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 102

Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Chương 5

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 55

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 102

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 39

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 25

Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 80

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 5

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 35

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 36

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 4

Truyện Công Chúa Vô Cảm

Chương 55

Truyện Thiên Thu

Chương 82

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 31

Truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

FULL

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 44

Truyện Trọng Sinh Tầm An

FULL

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 44

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

FULL