Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 14

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 12

Truyện Đại Hiệp Gặp Hạn

FULL

Truyện Thiên Duyên Phạm Kết

Chương 1

Truyện Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 700

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 173

Truyện Hoàng Hậu/vương Phi Đừng Chạy

Chương 3

Truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

FULL

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 5

Truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 89

Truyện Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

FULL

Truyện Gió Đông Tiều Tụy

FULL

Truyện Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Chương 1

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 3

Truyện Ngự Tứ Lương Y

FULL

Truyện Đạp Ca Hành

Chương 5

Truyện Cửu Thiên Khuynh Ca

FULL

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 22

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 31

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 25

Truyện Tội Phi Hữu Độc

Chương 29

Truyện Phù Dung

Chương 54

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 33

Truyện Thiên Thu

Chương 67