Truyện Hậu Cung Kế

Chương 120

Truyện Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 29

Truyện Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 478

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 13

Truyện Kiều Y Có Độc

Chương 2

Truyện Điền Viên Mật Sủng

Chương 1

Truyện Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Chương 1

Truyện Mộng Du Thiên Hạ

Chương 1

Truyện Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Chương 2

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 58

Truyện Hồ Nữ

Chương 100

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 40

Truyện Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Chương 2

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 273

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 275

Truyện Kiêu Tế

Chương 52

Truyện Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai!

Chương 12

Truyện Làm Nô

Chương 30

Truyện Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 123

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 122

Truyện Xuyên Qua Ta Là Kế Mẫu

Chương 1

Truyện Đạp Ca Hành

Chương 5

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 17

Truyện Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 68