Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 110

Truyện Tai Tính Vương

Chương 2

Truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 51

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 225

Truyện Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 27

Truyện Nghĩa Phụ Khó Làm

Chương 6

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 41

Truyện Không Có Lai Sinh

Chương 38

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 53

Truyện Độc Nữ Lệ Phi

Chương 18

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 19

Truyện Thề Không Làm Thiếp

Chương 26

Truyện Hậu Cung Kế

Chương 65

Truyện Kế Thê

Chương 213

Truyện Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 3

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 225

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 49

Truyện Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Chương 2

Truyện Hùng Dạng Độc Thần Y

Chương 6

Truyện Nhan Dược

Chương 30

Truyện Hư Vô Ảnh

Chương 6

Truyện Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 21

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 258

Truyện Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 124