Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Tue, 29 Aug 2017 15:30:39 +0700

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận! Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
An Bình điện hạ mặt nào cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.

Hoàng đế muốn chọn một lương tế, Thượng thư bộ Lễ một bên nhận mệnh, một bên lệ rơi đầy mặt:

A a a a...Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ rồi...

Ngày hôm sau, thanh niên trai tráng trong triều nhao nhao chạy mất, không phải du học thì cũng là đi thăm người thân, cuối cùng chỉ sót lại có hai người...

- Một vị là con trai Thái phó, tên Lưu Tự, một vị là con trai Đại học sĩ - Tề Tốn Chi. Có điều...

- Có điều làm sao?

- Lưu Tự là đi được nửa đường thị bị cha đuổi theo bắt về.

-...

- Còn Tề Tốn Chi...

An Bình điện hạ nhíu mày:

- Hắn làm sao vậy?

- Điện hạ quên rằng hắn có tật ở chân sao?